ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO PROGRAMU REWITALIZACJI

Obecnie trwa najważniejszy etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska, który obejmuje opracowywanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w latach 2016-2025. Uczestnicy dziewięciu spotkań rewitalizacyjnych, które odbyły się na terenie Centrum, osiedlu „Wola” i osiedlu „Za torami” wskazywali na problemy występujące na obszarze rewitalizacji oraz dyskutowali jakie działania należy podjąć, aby wyprowadzić ten obszar z kryzysu. Pojawiły się pierwsze pomysły na projekty rewitalizacyjne. To jednak nie koniec etapu tworzenia projektów!

Serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy biorących udział w procesie rewitalizacji (m.in.: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właścicieli i zarządców nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe) do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.  Czekamy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować na obszarze rewitalizacji. Zachęcamy do zgłaszania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formie Fiszki projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Nabór przedsięwzięć będzie trwać od 24.03.2017 r. do 24.04.2017 r.

Co należy zrobić, by zgłosić swój projekt?

Wystarczy podać jego opis w specjalnym formularzu załączonej karty propozycji takiego przedsięwzięcia (dokumenty do pobrania poniżej). Proponowane działania muszą rozwiązywać problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji, ujęte w dokumencie do pobrania: Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Biała Podlaska wraz
z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
. Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska.

Szczegółowych informacji nt. naboru i wypełniania karty udzielają pracownicy Urzędu Miasta Biała Podlaska, Wydziału Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji
przy ul. Piłsudskiego 3 (pok. 228, Tel. 83 341 61 05).

Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 24 kwietnia 2017 r.
w następujących formach: drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@bialapodlaska.pl  wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”; drogą korespondencyjną lub złożoną osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) w godzinach pracy urzędu – z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.

Dokumenty do pobrania:

Karta przedsięwzięcia (fiszka projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego)

Mapy obszaru rewitalizacji: mapa obszaru I Centrum, mapa obszaru XI Wola-Dworzec, mapa obszaru XIV Osiedle za Torami-Lotnisko

Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Biała Podlaska wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji