Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Prezydent Miasta Biała Podlaska zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji¹ uwag, opinii i propozycji zmian, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025, stanowiącego załącznik nr 1 do wyżej wymienionej uchwały.

Konsultacje społeczne projektu uchwały przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 05.05.2017 r. do dnia 04.06.2017 r. w następujących formach:

  1. Spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji, umożliwiające omówienie założeń i przyjętych kierunków działań w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Szczegółowy termin i miejsce spotkania podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

  2. Zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji.

  3. Zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej lub elektronicznej na formularzu konsultacyjnym.

 

Uwagi i opinie będzie można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji”,

  • bezpośrednio (osobiście) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w pokoju nr 8 (kancelaria ogólna) – w postaci papierowej, bądź w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) – ustnie, w godzinach pracy urzędu.

 

Formularz zgłaszania uwag, projekt uchwały wraz załącznikiem – Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025, dostępne będą:

  • na stronie internetowej Miasta Biała Podlaska pod adresem http://rewitalizacja.bialapodlaska.pl,

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Biała Podlaska pod adresem internetowym https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl,

  • w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) w godzinach pracy urzędu.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl oraz http://www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl.

 

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust.2 ustawy z dnia 15 października 2015 o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, inni mieszkańcy gminy, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, podmioty, i inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.