Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 i trwającym procesem konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego, w dniu 15 lutego w Urzędzie Miasta Biała Podlaska odbyły się otwarte warsztaty, w których udział wzięli m.in. radni, przedstawiciele urzędu miasta, MOPS i ZGL. Do 21 lutego br. na terenie miasta prowadzone jest badanie ankietowe.

Celem warsztatów zorganizowanych w Urzędzie Miasta było zaprezentowanie procesu opracowywania Programu Rewitalizacji, w tym przede wszystkim etapu wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Białej Podlaskiej. Omówiono negatywne zjawiska społeczne zidentyfikowane na obszarze miasta oraz braki w sferach gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Uczestnicy wstępnie określili kierunki działań rewitalizacyjnych. Zaplanowany został kolejny cykl spotkań dla mieszkańców wyznaczonych obszarów rewitalizacji. Urzędnicy liczą, że w ich trakcie uda się opracować projekty z aktywnym udziałem interesariuszy tzn. mieszkańców, przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych. O terminach i miejscach spotkań będziemy informowali na bieżąco.

Na terenie Białej Podlaskiej prowadzone jest badanie ankietowe mieszkańców dotyczące rewitalizacji. Ankietę na zlecenie Urzędu Miasta przeprowadzają studenci socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Celem badania jest uzyskanie wiedzy na temat występowania i nasilenia negatywnych zjawisk społecznych w mieście, związanych z jego degradacją.

Badanie prowadzone będzie na obszarze zdegradowanym, który w wyniku przeprowadzonej analizy wskaźników wstępnie wytypowany został jako obszar rewitalizacji. Obszar położony jest na terenie centrum miasta, osiedla Wola i osiedla Za Torami, obejmuje łącznie powierzchnię 4,35ha i jest zamieszkiwany przez  16 367 osób.

Badanie prowadzone będzie w lokalach mieszkalnych i innych, takich jak siedziby instytucji publicznych, prywatne zakłady usługowe, pośród zastanych mieszkańców i/lub użytkowników tych lokali, którzy wyrażą na to zgodę. Badanie jest anonimowe, przeprowadzane pisemnie na formularzu. Ankieterzy pomagają w wypełnianiu formularza ankiety udzielając wszelkich wyjaśnień, a w przypadku kiedy jest to wskazane ze względu na kondycję osoby ankietowanej – mogą pomóc wypełnić pola formularza ankiety, według ustnych wskazań osoby ankietowanej. Ankieter posiada upoważnienie oraz identyfikator Urzędu Miasta Biała Podlaska z pieczęcią i podpisem z-ca Prezydenta Miasta Adama Chodzińskiego.

Badanie ankietowe potrwa do 21 lutego br.