Zaproszenie do składania propozycji przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2023-2030

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2023-2030 będzie stanowił podstawę do prowadzenia działań służących kompleksowej odnowie obszaru rewitalizacji, służących wyprowadzeniu go ze stanu kryzysowego, jaki został potwierdzony w odniesieniu do aspektów społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. W ramach interwencji rewitalizacyjnej będą podejmowane wzajemnie powiązane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których celem będzie ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji oraz poprawa jakości życia i prowadzenia działalności na tym terenie.

Celem naboru jest stworzenie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą realizowane na terenie obszaru rewitalizacji Miasta Biała Podlaska przez partnerów społeczno-gospodarczych i będą wspierać proces rewitalizacji prowadzony przez Gminę Miejską Biała Podlaska i jej jednostki organizacyjne. Lista stanowić będzie integralną część Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2023-2030.

Umieszczenie przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji daje Zgłaszającemu możliwość ubiegania się o środki finansowe na jego realizację m.in. z Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, a także innych programów, w tym rządowych. Przyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub programów rządowych jest niezależne od niniejszego naboru.

Nabór rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do 19 lipca 2023 r.

Do składania propozycji przedsięwzięć zaproszeni są zainteresowani interesariusze, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w tym między innymi: osoby fizyczne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty gospodarcze.

Zgłaszającym przedsięwzięcie może być każdy podmiot, który zamierza je zrealizować.

Zgłoszenia propozycji należy dokonać przez złożenie wypełnionego formularza załączonego do niniejszego zaproszenia, w dokumentach do pobrania.

Warunki prowadzonego naboru opisane są w „Zasadach naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2023-2030”, które można pobrać poniżej.

Wypełniony formularz można składać w następujących formach:

  • drogą elektroniczną (skan opatrzonego podpisem dokumentu) na adres e-mail: rewitalizacja@bialapodlaska.pl w tytule podając treść: „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
  • drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”,
  • złożoną osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki w godzinach 7.30-17.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7.30 – 15.30, w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego”.

Szczegółowych informacji na temat naboru i wypełniania formularza udzielają pracownicy Urzędu Miasta Biała Podlaska, Wydziału Rozwoju Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pok. 221, tel. 83 341 61 05, 83 341 61 97, e-mail: rewitalizacja@bialapodlaska.pl

Lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostanie ogłoszona w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji w trakcie przeprowadzania konsultacji społecznych umożliwiających weryfikację jego treści przez wszystkich interesariuszy rewitalizacji.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2023-2030.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć

Ogłoszenie o naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z załącznikami

Dokumenty do pobrania:

Zasady naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Formularz zgłoszenia propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Diagnoza

mapa obszaru

mapa poglądowa