ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO PROGRAMU REWITALIZACJI

Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 (GPR) to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Program zawiera opis projektów (przedsięwzięć) rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i technicznym, w tym przedsięwzięć realizowanych i planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Biała Podlaska. Projekty inwestycyjne umieszczone na liście przedsięwzięć podstawowych będą mogły zostać dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – warunek wstępny stanowi tożsamość zakresu projektu zawartego w Programie i projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie.

Obowiązujący Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025 wraz z załącznikami

Co należy zrobić, by zgłosić swój projekt?

Wystarczy podać jego opis w specjalnym formularzu załączonej karty propozycji takiego przedsięwzięcia:

Fiszka przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Proponowane działania muszą rozwiązywać problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji, opisane w obowiązującym GPR:

Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025

Szczegółowych informacji nt. naboru i wypełniania karty udzielają pracownicy Urzędu Miasta Biała Podlaska, Wydziału Rozwoju Miasta przy ul. Piłsudskiego 3 (pok. 221, Tel. 83 341 61 05).

Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 15 lipca 2019 r. w następujących formach: drogą elektroniczną (skan opatrzonego podpisem dokumentu) na adres e-mail: rewitalizacja@bialapodlaska.pl  wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”; drogą korespondencyjną lub złożoną osobiście w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) w godzinach pracy urzędu – z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: iod@bialapodlaska.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025 przy udziale interesariuszy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.).
  4. Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po jego spełnieniu mogą być przechowywane w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.