Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.) Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w dniu 18.06.2019 r. Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę Nr VII/73/19 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 (GPR).

Uchwałę przyjęto w związku z potrzebą aktualizacji listy projektów, zawartej w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025. Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza do składania propozycji nowych projektów do ujęcia w GPR, w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.

Formularz do zgłaszania projektów i potrzebne informacje znajdują się tutaj.

Projekt zmienionego GPR zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których wszyscy zainteresowani będą mogli zgłaszać swoje uwagi.