Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z poźn. zm.) informuje, że w dniu 31.03.2017 r. Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę nr XXVII/29/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji.

W terminie do 24 kwietnia 2017 roku osoby zainteresowane procesem rewitalizacji miasta mogą składać propozycje projektów do zamieszczenia w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025. Formularz i informacje znajdują się tutaj.

Projekt gminnego programu rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.