Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje społeczne projektu uchwały przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 24.01.2017 r. do dnia 22.02.2017 r. w następujących formach:

 1. Spotkania otwartego, ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, umożliwiającym omówienie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Szczegółowy termin i miejsce spotkania podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji.
 3. Zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej.

Uwagi i opinie będzie można składać:

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji”,
 • bezpośrednio (osobiście) do Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 8 (kancelaria ogólna), w godzinach pracy urzędu.

Po przyjęciu przez Radę Miasta Biała Podlaska uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór na kandydatów do wskazanego Komitetu, a następnie zostanie on powołany w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku form, o których mowa w pkt 1 i 2 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl oraz www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl.

Poniżej znajdują się materiały podlegające konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag.

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

Uzasadnienie uchwały ws zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji miasta Białej Podlaskiej

Formularz zgłaszania uwag – Komitet Rewitalizacji

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne.
Termin i miejsce spotkania: 14.02.2017 r., godz. 16.00, sala 238 (II piętro) w Urzędzie Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Raport z konsultacji na temat Komitetu

 

Konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Rozpoczynamy konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska (projekt uchwały wraz załącznikami graficznymi – mapami). Zakres konsultacji dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska.
Pomocniczo zamieszczony zostaje również dokument diagnozy, stanowiącej podstawę wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska oraz identyfikacji silnych i słabych stron zaproponowanych obszarów.

Konsultacje społeczne projektu uchwały przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 24.01.2017 r. do dnia 22.02.2017 r. w następujących formach:

 1. spotkania otwartego, ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, umożliwiającym omówienie delimitacji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska,
 2. warsztatów z zainteresowanymi procesem rewitalizacji, umożliwiających omówienie propozycji, wyrażenia opinii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Szczegółowy termin i miejsce prowadzenia warsztatów podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanymi warsztatami,
 3. zbieranie uwag, opinii i propozycji poprzez badanie ankietowe zainteresowanych procesem rewitalizacji.
 4. zbieranie uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej.

Uwagi i opinie będzie można składać:

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”,
 • bezpośrednio (osobiście) do Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 8 (kancelaria ogólna), w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl oraz www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl.

Poniżej znajdują się materiały podlegające konsultacji, diagnoza oraz formularz zgłaszania uwag.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Biała Podlaska wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Formularz zgłaszania uwag – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Obszary zdegradowane i rewitalizacji – mapa zbiorcza

Ankieta – obszar nr 1 CENTRUM
Mapa obszaru nr 1 CENTRUM
Lista ulic obszaru nr 1 CENTRUM

Ankieta – obszar nr 11 WOLA – DWORZEC
Mapa obszaru nr 11 WOLA – DWORZEC
Lista ulic obszaru nr 11 WOLA – DWORZEC

Ankieta – obszar nr 14 OSIEDLE ZA TORAMI – LOTNISKO
Mapa obszaru nr 14 OSIEDLE ZA TORAMI – LOTNISKO
Lista ulic obszaru nr 14 OSIEDLE ZA TORAMI – LOTNISKO

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska zapraszamy wszystkich zainteresowanych na:
spotkanie konsultacyjne służące omówieniu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta.
Termin i miejsce spotkania: 13.02.2017 r., godz. 16.00, sala 238 (II piętro) w Urzędzie Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.
warsztaty konsultacyjne służące wypracowaniu kierunków i działań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2015.
Termin i miejsce spotkania: 15.02.2017 r., godz. 16.00, sala 238 (II piętro) w Urzędzie Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska
i tu daj raport z obszarów.
Raport z konsultacji na temat obszarów