Aktualności

Ogłoszenie o zakończeniu procesu opiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Biała Podlaska zawiadamia o zakończeniu procesu opiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2030 jak również przekazuje do wiadomości sprawozdanie z przebiegu procesu opiniowania oraz projekt dokumentu po zakończonym procesie konsultacji społecznych i opiniowaniu.

Ogłoszenie o zakończeniu procesu opiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Sprawozdanie z przeprowadzenia opiniowania

Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji po zakończonym procesie konsultacji społecznych i opiniowaniu

Załącznik do Gminnego Programu Rewitalizacji – Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 

Protokół z otwartego spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

W dniu 20 września 2023 r. odbyło się spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji zorganizowane w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska.

Z protokołem z otwartego spotkania można zapoznać się tutaj

Informujemy, że konsultacje społeczne potrwają do 6 października 2023 r. Uwagi dotyczące projektu uchwały oraz projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska można składać na formularzu zgłaszania uwag, propozycji i opinii. Szczegółowe informacje i konsultowane dokumenty oraz formularz konsultacyjny znajdują się tutaj

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest dokumentem strategicznym dla Miasta i nakreśla wizję obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz cele i kierunki działań, a także opisuje planowane przedsięwzięcia służące eliminacji bądź ograniczeniu negatywnych zjawisk, jakie zdiagnozowano na tym obszarze.

Spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza na spotkanie otwarte w ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Osoby zainteresowane procesem rewitalizacji będą mogły zgłaszać uwagi, opinie i propozycje dotyczące przygotowanego projektu uchwały oraz załącznika do uchwały – projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2030.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. o godzinie 15:00. Miejscem spotkania będą pomieszczenia piwnic Urzędu Miasta (wejście od strony ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 oraz wejście na parterze przy windzie).
W przypadku osób o szczególnych potrzebach prosimy o wskazanie swoich potrzeb telefonicznie na nr tel. 83 341 61 97 lub 83 341 61 05, na adres e-mail: rewitalizacja@bialapodlaska.plRozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

W dniu 7 września 2023 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Konsultacje potrwają do 6 października 2023 r.

zobacz więcej

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

Szczegółowe informacje i materiały do konsultacji

Zaproszenie do składania propozycji przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2023-2030

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2023-2030 będzie stanowił podstawę do prowadzenia działań służących kompleksowej odnowie obszaru rewitalizacji, służących wyprowadzeniu go ze stanu kryzysowego, jaki został potwierdzony w odniesieniu do aspektów społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. W ramach interwencji rewitalizacyjnej będą podejmowane wzajemnie powiązane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których celem będzie ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji oraz poprawa jakości życia i prowadzenia działalności na tym terenie.

zobacz więcej

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza mieszkańców miasta na rowerowy spacer badawczy po obszarze rewitalizacji w dniu 12 kwietnia 2023 r.

Przystanek nr 1 – teren przy wieży ciśnień (przy PKP) , spotkanie o godz. 14.20.

Przystanek nr 2 – Park przy ul. Wyzwolenia, spotkanie o godz. 14.50

Przystanek nr 3 – Plac Rubina, spotkanie o godz. 15.40

Włącz się aktywnie w proces rewitalizacji. Spotkajmy się w Twojej okolicy i porozmawiajmy na temat problemów mieszkańców, ich potrzeb i oczekiwanych zmian. Razem wypracujmy pomysły na przedsięwzięcia poprawiające jakość życia w Białej Podlaskiej.

Rowerowy spacer badawczy organizowany jest w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych i gospodarczych na spotkanie konsultacyjno – warsztatowe z cyklu „Przy kawie i herbacie rozmowy o rewitalizacji Białej Podlaskiej”

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych i  gospodarczych na spotkanie konsultacyjno – warsztatowe z cyklu „Przy kawie i herbacie rozmowy o rewitalizacji Białej Podlaskiej”.

Spotkanie organizowane jest w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

Plan spotkania:

 • Omówienie dotychczasowych działań związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 • Dyskusja dotycząca obszarów kryzysowych, które wymagają pilnej interwencji – analiza obszarów problemowych (społecznych, przestrzennych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych) na obszarze rewitalizacji.
 • Wypracowanie pomysłów na przedsięwzięcia, które posłużą rozwiązaniu wskazanych problemów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023 r. od godz. 13:00 do 15:30, w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta (sala nr 238, II piętro).
Zgłoszenia do 11 kwietnia 2023 r. pod nr. tel. 83 341 61 97 lub na adres e-mail: rewitalizacja@bialapodlaska.pl

Mapa obszaru rewitalizacji

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza na spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z cyklu „Przy kawie i herbacie rozmowy o rewitalizacji Białej Podlaskiej”

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza na spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z cyklu „Przy kawie i herbacie rozmowy o rewitalizacji Białej Podlaskiej”

 • osoby starsze i seniorów,
 • przedstawicieli instytucji, społeczników i animatorów:
  • działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych,
  • działających w obszarze kultury, wypoczynku i edukacji dla osób starszych,
  • wspierających aktywność osób starszych.

Porozmawiajmy na temat problemów starszych mieszkańców miasta, ich potrzeb i oczekiwanych zmian. Przyjdź na spotkanie i podziel się swoimi obserwacjami i uwagami. Razem wypracujmy pomysły na przedsięwzięcia poprawiające jakość życia osób starszych i seniorów.

Spotkanie organizowane jest w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023 r. od godz. 10:00 do 12:30, w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta (sala nr 238, II piętro).
Zgłoszenia do 11 kwietnia 2023 r. pod nr. tel. 83 341 61 97 lub na adres e-mail: rewitalizacja@bialapodlaska.pl

Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w dniu 17 lutego 2023 r. Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę Nr XLVIII/9/23 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 (GPR).

Potrzeba zmiany GPR wynika z dokonanej wcześniej zmiany przebiegu granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2023/349/
Dokument umożliwi kontynuowanie procesu rewitalizacji w Białej Podlaskiej w  nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Program stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość działań oraz ścisłą współpracę ze społecznością lokalną.
Projekt zmienionego GPR zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których wszyscy zainteresowani będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Załącznik nr 1 do projektu uchwały – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – arkusz 1 (74 MB)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – arkusz 2 (22 MB)

Załącznik nr 3 do projektu uchwały – obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – arkusz 3 (79 MB)

Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Biała Podlaska (28 MB)

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Formularz zgłaszania uwag

Mapa poglądowa ukazująca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na tle miasta

VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

czytaj więcej

Zakończyły się Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji

czytaj więcej

Spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza na spotkanie otwarte w ramach trwających konsultacji społecznych planowanej zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. o godzinie 14:30, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102 na I piętrze.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

W dniu 10 września 2019 r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Od dnia 10 września do dnia 10 października 2019 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Zmiany dotyczą przedsięwzięć znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu.

czytaj więcej

VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.) Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że w dniu 18.06.2019 r. Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę Nr VII/73/19 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 (GPR).

(więcej…)

V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że V posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

Uchwała XXXIII/89/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Uchwała
Aktualny Gminny Program Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025
załączniki 1-3
załącznik 4 arkusz 1 Centrum
załącznik 4 arkusz 2 Wola Dworzec
załącznik 4 arkusz 3 Osiedle za Torami
załącznik 4 arkusz 4 Białka

IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że IV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

W dniu 24 września 2017 r. upłynął termin wnoszenia uwag do projektu uchwały. Poniżej znajdują się dokumenty uwzględniające wniesione uwagi oraz raport podsumowujący przebieg konsultacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025

Załączniki 1-3

Załącznik 4 Arkusz 1 (CENTRUM)

Załącznik 4 Arkusz 2 (WOLA-DWORZEC)

Załącznik 4 Arkusz 3 (OSIEDLE ZA TORAMI)

Załącznik 4 Arkusz 4 (BIAŁKA)

Raport z konsultacji społecznych

Spotkanie otwarte w ramach konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza na spotkanie otwarte w ramach trwających konsultacji społecznych planowanej zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. o godzinie 14:30, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102 na I piętrze.

Zaproszenie do składania przedsięwzięć do Programu Rewitalizacji

Zapraszamy wszystkich interesariuszy biorących udział w procesie rewitalizacji do zgłaszania przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych mogą składać interesariusze rewitalizacji, to jest m.in.: mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właściciele i zarządcy nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe oraz wszyscy zainteresowani włączeniem się w rewitalizację miasta.

zobacz więcej

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy zainteresowanych procesem rewitalizacji uwag, opinii i propozycji zmian, dotyczących projektu uchwały.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od dnia 26.08.2017 r. do dnia 24.09.2017 r.

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025
Uzasadnienie do projektu uchwały
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025
załączniki 1-3
załącznik 4 arkusz 1
załącznik 4 arkusz 2
załącznik 4 arkusz 3
załącznik 4 arkusz 4
Formularz zgłaszania uwag

zobacz więcej

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Od dnia 26 sierpnia do 24 września 2017 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Zmiany dotyczą przedsięwzięć znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu.

Obwieszczenie o konsultacjach

Zakończyły się Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

W dniu 4 czerwca 2017 r. upłynął termin wnoszenia uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Poniżej znajdują się dokumenty uwzględniające wniesione uwagi oraz raport podsumowujący przebieg konsultacji.

III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102, I piętro.

Zobacz protokół z posiedzenia

Opinia do projektu GPR

Wydłużenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Trwające od dnia 5 maja konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 zostają wydłużone do dnia 4 czerwca 2017 r.

zobacz więcej

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 238, II piętro.

Spotkanie otwarte w ramach konsultacji uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza na spotkanie otwarte w ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. o godzinie 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102 na II piętrze.

Materiały podlegające konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska

Informujemy, że I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku o godzinie 13.00  w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102.

Komitet Rewitalizacji miasta Biała Podlaska powołany

Prezydent Miasta Biała Podlaska Zarządzeniem Nr 95/17 powołał Komitet Rewitalizacji, którego zadaniem będzie opiniowanie oraz pełnienie funkcji doradczych odnośnie realizowanego na terenie miasta Programu Rewitalizacji.

zobacz więcej

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Od dnia 5 maja do 28 maja 2017 przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

zobacz więcej

Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Biała Podlaska działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z poźn. zm.) informuje, że w dniu 31.03.2017 r. Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę nr XXVII/29/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.

zobacz więcej

Dodatkowe dwa tygodnie na zgłaszanie kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza ponowny nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXVI/23/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Dokonano zmiany w zasadach naboru – obecnie do zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska uprawniony jest każdy zainteresowany procesem rewitalizacji.

zobacz więcej

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO PROGRAMU REWITALIZACJI

Obecnie trwa najważniejszy etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska, który obejmuje opracowywanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w latach 2016-2025. Uczestnicy dziewięciu spotkań rewitalizacyjnych, które odbyły się na terenie Centrum, osiedlu „Wola” i osiedlu „Za torami” wskazywali na problemy występujące na obszarze rewitalizacji oraz dyskutowali jakie działania należy podjąć, aby wyprowadzić ten obszar z kryzysu. Pojawiły się pierwsze pomysły na projekty rewitalizacyjne. To jednak nie koniec etapu tworzenia projektów!

zobacz więcej

Ponowny nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Z powodu nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza ponowny nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXVI/23/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska.
Ogłoszenie o ponownym naborze członków Komitetu Rewitalizacji
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji
Uchwała Rady Miasta

Zaproszenie na spotkania warsztatowe w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska

Prezydent Miasta Biała Podlaska zaprasza mieszkańców miasta Biała Podlaska, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta, organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych na serię warsztatów dotyczących działań zmierzających do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025.
Celem spotkań warsztatowych jest wypracowanie kierunków działań rewitalizacyjnych i propozycji konkretnych zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska.
zobacz więcej

Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXVI/23/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska.
Ogloszenie_o_naborze_czlonkow_Komitetu_Rewitalizacji
Formularz_zgloszeniowy_kandydata_na_czlonka_Komitetu_Rewitalizacji
URM_XXVI-23-17

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zobacz więcej

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Zobacz więcej

Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 i trwającym procesem konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego, w dniu 15 lutego w Urzędzie Miasta Biała Podlaska odbyły się otwarte warsztaty, w których udział wzięli m.in. radni, przedstawiciele urzędu miasta, MOPS i ZGL. Do 21 lutego br. na terenie miasta prowadzone jest badanie ankietowe.
Zobacz więcej

Wypełnij ankietę dotyczącą obszarów wstępnie wytypowanych jako obszary rewitalizacji

Informujemy, że w zakładce „Konsultacje” pod materiałami dotyczącymi projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji umieszczono formularze ankiet, dotyczących obszarów wstępnie wytypowanych jako obszary rewitalizacji. Obok ankiet znajdują się mapy i listy ulic wchodzących w skład poszczególnych obszarów, wstępnie wskazanych jako obszary rewitalizacji. Prosimy wszystkich zainteresowanych, którzy czują się w jakiś sposób związani ze wskazanymi obszarami (np. gdy stanowią one dla Państwa miejsce zamieszkania, pracy, nauki itp.) o wypełnienie odpowiedniego formularza.
Zobacz więcej

Zapraszamy na spotkanie i warsztaty konsultacyjne

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska zapraszamy wszystkich zainteresowanych na: spotkanie konsultacyjne oraz warsztaty konsultacyjne.
Zobacz więcej

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne.
Zobacz więcej

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Zobacz więcej

Konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska

Rozpoczynamy konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska (projekt uchwały wraz załącznikami graficznymi – mapami). Zakres konsultacji dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska.

Zobacz więcej

Ankieta Programu Rewitalizacji zakończona

Zakończyła się ankieta, w której pytaliśmy Państwa o warunki życia w poszczególnych częściach naszego miasta. Państwa odpowiedzi pomogły zidentyfikować miejsca wymagające szczególnego wsparcia w procesie rewitalizacji. Dziękujemy za Państwa głos w dyskusji o jakości życia w naszym mieście.

Ankieta Programu Rewitalizacji